Všeobecné podmínky Cestovní agentury 1. Vznik smluvních vztahů

  Smluvní vztah vzniká mezi cestovní agenturou Josef Kášek-CA Silluro a zákazníkem/příp. jeho zmocněným zástupcem/na základě uzavřené cestovní smlouvy.Zákazníkem podepsaná cestovní smlouva a následně potvrzená cestovní agenturou(dále jen CA),je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené objednatelem na cestovní smlouvě. Potvrzením cestovní smlouvy/přihlášky, se CA zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě služeb,zákazník svým podpisem potvrzuje, že jsou mu známy podmínky k účasti na zájezdu, či čerpání objednaných služeb,platební podmínky a že je v plném rozsahu respektuje. Cestovní agentura CA Silluro vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím smluvních prodejců.

 2. Účast na zájezdech a cestovní doklady 

  Účastníkem zájezdu se může stát každý,za předpokladu,že:osoby do 15-ti let se zúčastní pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let a účastníci ve věku 15 - 18 let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, pokud se tento zájezdu sám neúčastní. Každý účastník je osobně odpovědným za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země,do níž cestuje.Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese zákazník.

 3. Cena zájezdu, služeb a jejich úhrada 

  Cenou zájezdu,či služeb se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě a potvrzená CA. Případné slevy vyhlášené CA, Josef Kášek, po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny. 

  CA má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CA Josef Kášek, nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.

  CA je oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 50% z ceny zájezdu splatnou do 7 dnů od podání přihlášky.Doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu, je zákazník povinen uhradit plnou cenu objednaných služeb při potvrzení přihlášky.

  CA si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy oznámit změny údajů uvedených ve smlouvě, či na webových stránkách. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce a ve smlouvě, či webových odlišují, jsou závazné údaje uvedené na přihlášce. 

 4. Zvýšení ceny objednaných služeb 

  Ceny jsou kalkulovány dle skutečnosti a platných kurzů v době sestavování nabídek.Pokud v době od podání závazné přihlášky do data čerpání služeb, dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny o více než 10%, CA tuto skutečnost oznámí písemnou formou zákazníkovi. Jednostranné zvýšení může CA provést v případě, že dojde ke zvýšení cen za průvodcovské služby, licence, povolenky, ubytování a službami zahrnutými do ceny nebo směnného kurzu české koruny o více než 10% oproti kurzu použitému ke kalkulaci cen. Toto zvýšení cen je CA povinna oznámit zákazníkovi nejpozději do 21.dne před zahájením čerpání služeb. Navýšení ceny služeb je zákazník povinen doplatit ve lhůtě stanovené v písemné informaci CA o zvýšení  ceny poskytovaných služeb.

 5. Práva a povinnosti zákazníka. 

  K základním právům zákazníka patří: Právo na řádné poskytnutí služeb jmenovitě zahrnutých do ceny . Právo na reklamaci vad poskytnutých služeb na místě, nejpozději do 7 dnů po návratu ze zájezdu, vč. odstranění vady,doplnění služeb nebo poskytnutí přiměřené slevy za sjednané ceny. Právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahem služeb a cenou. Právo kdykoliv před započetím objednaných služeb zrušit svoji účast odstoupením od smlouvy za předpokladu dodržení Stornovacích podmínek dle odst.VIII.

  K základním povinnostem zákazníka patří: Prokázat zaplacení ceny objednaných služeb předložením dokladu o zaplacení před zahájením čerpání služeb.Zabezpečit si platný cestovní pas,příp. další doklady a formality nutné pro účast na zájezdu dle pokynů CA.

  Řídit se převzatými písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, řídit se pokyny průvodce zájezdů a dodržovat stanovený program.V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo závažného narušení programu nebo průběhu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn zákazníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.

 6. Práva a povinnosti cestovní agentury 

  Cestovní agentura je povinna seznámit zákazníka se změnou programu, termínů, ceny a podobně.V případě zrušení zájezdu,či služeb, přesunutí termínu o více než 3 dny má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti placení storno poplatků a má nárok na vrácení celé zaplacené částky.

  CA je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu,či čerpání obj.služeb poskytnout zákazníkovi nezbytné informace k pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA známy.

  CA je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby vyjmenované taxativně pro každý jednotlivý zájezd.Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, CA je povinna.

  1. Zajistit program a služby přiměřené původnímu rozsahu
  2. Upravit cenu zájezdu nebo vrátit poměrnou část již zaplacené ceny
 7. Odstoupení od smlouvy cestovní agenturou 

  CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd,či objednané jednotlivé služby, v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.O zrušení služeb je Ca povinna zákazníka informovat nejpozději 7 dnů před termínem čerpání služeb.CA je dále oprávněna zrušit zájezd objednaný kolektivem i z jiných důvodů, v takovém případě je povinna zákazníka informovat nejpozději 20 dní před termínem zájezdu.V případě, že CA zájezd zruší, má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

 8. Odstoupení od smlouvy zákazníkem 

  Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu či čerpání služeb od smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení CA. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit stornovací poplatky, a to ve výši: Při stornování od:

  • 60 dnů před odjezdem a více
  • 45 - 59 dnů před odjezdem
  • 22- 44 dny před odjezdem
  • 7 -21 dnů před odjezdem
  • méně než 7 dní před odjezdem 500Kč/os.
  • 20% z ceny objednaných služeb
  • 50% z ceny objednaných služeb
  • 70% z ceny objednaných služeb
  • 100% z ceny objednaných služeb
  • Za podstatnou změnu rezervace provedenou do 30 dnů před odjezdem, zaplatí účastník paušální poplatek 400Kč/os.Pozdější změna se považuje za zrušení smlouvy a za novou objednávku.Za podstatnou změnu rezervace je považována změna jmen přihlášených osob, změna termínu, změna ubytovacího zařízení či, změna počtu přihlášených osob. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.
 9. Reklamační řízení

  Zákazník má právo na reklamaci vad objednaných služeb zahrnutých do ceny, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Účastník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu nebo u jiného odpovědného pracovníka CA tak, aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě. Reklamaci závady , která nemohla být odstraněna na místě, případně podává- li zákazník reklamaci písemně u CA , musí zákazník uplatnit nejpozději do 7 dnů po návratu ze zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatnit svou reklamaci jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění , avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mělo být ukončeno čerpání obj. služeb podle cestovní smlouvy , po této lhůtě právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře a nebo agentury, která uzavření cestovní smlouvy zprostředkovala a to za stejných podmínek. CA je povinna se vyjádřit k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů od obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CA povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny zájezdu. 

  Cestovní agentura Josef Kášek-CA Silluro, neručí za úroveň služeb a akcí , které si zákazník objedná na místě jejichž organizátorem není CA Silluro. Účastník zájezdu,nebo klient který si objednal služby a který bez zavinění CA nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo z části všechny zaplacené služby, dle pokynů CA apod. nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

 10. Pojištění

  Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí 

  CA nabízí svým klientům komplexní pojištění pro cesty a pobyt i pojištění na storno zájezdu na základě uzavřené smlouvy pojišťovnou . Pojištění osob pro cesty a pobyt i pojištění proti stornu zájezdu ze strany klienta není zahrnuto v cenách zájezdů. CA Na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím telefonu nebo e-mailem.

  Pojištění vyřizuje Jan Rychetník-číslo registrace ČNB 204 114 PPZ

 11. Ochrana osobních údajů - GDPR

  Údaje o našich obchodních partnerech, dodavatelích, odběratelích, klientech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) v právním zájmu a pouze rozsahu, který po nás vyžadují účetní a daňové předpisy.

 12. Závěrečná ustanovení

  Tyto "Podmínky" nabývají účinnosti dnem 19.2.2016. Pro zájezdy, které CA Silluro- Josef Kášek prodává na základě smlouvy s jinou kanceláří, platí podmínky pořádající CK. Zákazník stvrzuje svým podpisem na závazné objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Veškeré údaje a ceny uvedené v nabídkách CA Josef Kášek, vycházejí ze skutečností známých a platných v době sestavování a kalkulace. CA si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Eventuelní neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy. 

  Veškeré podmínky CA Josef Kášek jsou zpracována v souladu se zákonem č. 159/99Sb., ostatní ujednání zde neuvedená se řídí tímto zákonem. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů, a to výhradně pro potřeby CA Josef Kášek-CA Silluro v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě.CA je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných Josef Kášek-CA Silluro.