Všeobecné podmínky pro půjčení rybářského vybavení

(dále jen „všeobecné podmínky“) 1. Užívání rybářského vybavení, lodí a příslušenství

  • Pronájem rybářského vybavení je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: • platný občanský průkaz, • platný cestovní pas a dalšího průkazu totožnosti (karta pojištěnce, řidičský průkaz apod.)
  • Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
  • Rybářské vybavení, příslušenství si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání vybavení.
  • Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy na předmětu nájmu či demontovat jakékoliv díly bez souhlasu pronajímatele.
  • Předání a půjčování rybářského vybavení a příslušenství osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.
  • Předmět nájmu je možné užívat jen pro rybářské účely.
  • Doba nájmu, může být prodloužena po dohodě smluvních stran, na delší období dodatkem k smlouvě.
 2. Platby

  • Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatíte vratnou zálohu, a to za každé rybářské vybavení. Výše zálohy je dána v platném Ceníku. Po vrácení vybavení v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.
  • Poplatek za pronájem rybářského vybavení je daný Ceníkem a záloha se platí předem.
  • Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného Ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí!
 3. Odpovědnost

  • Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě.
  • Nájemce je povinen používat jen ty doplňky, výbavu které jsou pro předmět nájmu schváleny pronajímatelem. Škody vznikl na předmětu nájmu z titulu použití nesprávných doplňků, výbavy apod. jdou k tíží nájemce.
  • Nájemce přebírá odpovědnost za všechny rybářské vybavení a příslušenství, uvedené v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu.
  • Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou odpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
 4. Hrazení škod

  • Při ztrátě rybářského vybavení nebo jeho části, doplňku atd. jste povinni uhradit náhradu ve výši stanovené ceníkem.
  • Výše způsobené škody se určují podle platného ceníku.
  • Škoda se hradí při vrácení vybavení. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 5. Skončení nájmu

  • Nájem zaniká uplynutím doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran.
  • Nájem může být pronajímatelem ukončen okamžitě, jakmile je nájemce opakovaně v prodlení se zaplacením.
  • Pokud nájemce hodlá ukončit nájem v průběhu doby, na kterou je sjednán, pak se tato možnost připouští, ale nájemce je povinen uhradit pronajímateli minimálně 50% sjednaného nájemného nebo dle dohody.
  • Po skončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal, nebude-li po ukončení nájmu, smluvními stranami dohodnuté jiné místo.
 6. Ochrana osobních údajů - GDPR

  • Údaje o našich obchodních partnerech, dodavatelích, odběratelích, klientech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) v právním zájmu a pouze rozsahu, který po nás vyžadují účetní a daňové předpisy.
 7. Ostatní ustanovení

  • Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování.
  • Zákazník dává pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb pronajímatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání nájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení nájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pronajímatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat


 8. Pronajímatel: Josef Kášek-CA Silluro, U kuželmíku 424, Chýnov. IČ: 721 20 231